ПУБЛІЧНА ОФЕРТА
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Ця Публічна оферта (далі - «Оферта») є офіційною публічною пропозицією про придбання загальнооздоровчих та інформаційно-консультаційних послуг «ФОП Ладигіна О.В.», а також залучених партнерів (далі - «ФОП Ладигіна О.В.»), адресованих необмеженому колу осіб, розміщених на Інтернет-сайті за адресою: https//smirnovy.com (далі - «Сайт»).
Данная Публичная оферта, далее — «Оферта», является официальным публичным предложением о приобретении общеоздоровительных и информационно-консультацион- ных услуг ФЛП Ладыгина Е.В а также привлеченных им партнёров (далее — «ФЛП Ладыгина Е.В.»), адресованным неограниченному кругу лиц, размещенным на Интернет-сайте по адресу: http:////smirnovy.com далее – «Сайт».
1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛНИЯ
1.1. Акцепт Публічної оферти означає повне та беззастережне прийняття цієї Оферти шляхом оплати Послуг ФОП Ладигіна О.В.
1.1. Акцепт Публичной оферты – означает полное и безоговорочное принятие данной Оферты, путем оплаты Услуг ФЛП Ладыгина Е.В.
1.2. Анкета - це паперовий або електронний документ, що при заповненні, підписання та передачі його ФОП Ладигіна О.В. надає Учаснику право на отримання Послуг ФОП Ладигіна О.В. на умовах цієї Оферти.
1.2. Анкета– это бумажный или электронный документ, который при заполнении, подписании и передаче его ФЛП Ладыгина Е.В.у предоставляет Участнику право на получение Услуг ФЛП Ладыгина Е.В. на условиях настоящей Оферты.
1.3. Учасник та/або Учасники (у всіх відмінках) - це користувач (потенційний користувач) послуг ФОП Ладигіна О.В. на умовах цієї Оферти, який надав свої персональні дані, є дієздатною фізичною особою, яка досягла 18 років, має законне право вступати в договірні відносини з ФОП Ладигіна О.В. і оплатив послуги ФОП Ладигіна О.В. на умовах цієї Оферти, чим погодився з усіма умовами цієї Оферти, взяв на себе зобов'язання неухильно їх дотримуватися. ФОП Ладигіна О.В. не перевіряє дієздатність і не несе відповідальності за дії Учасника, які порушують вимоги чинного законодавства.
1.3. Участник и / или Участники (во всех падежах) – это пользователь (потенциальный пользователь) услуг ФЛП Ладыгина Е.В. на условиях настоящей Оферты, который предоставил свои персональные данные, и является дееспособным физическим лицом, достигшим 18 лет, имеет законное право вступать в договорные отношения с ФЛП Ладыгина Е.В. и оплатил услуги ФЛП Ладыгина Е.В. на условиях данной Оферты. ФЛП Ладыгина Е.В. не осуществляет проверку дееспособности и не несет ответственности за действия Участника, которые нарушают требования действующего законодательства.
1.4. Послуги - це Вебінари, лекції, семінари групові та/або індивідуальні заняття, які надаються ФОП Ладигіна О.В. на умовах цієї Оферти.

1.4.1. Вебінар – це онлайн відео-урок, онлайн-лекція, онлайн-семінар або онлайн-курс, які проводяться в режимі реального часу та/або в режимі трансляції їх запису за допомогою web-технологій, виражаються у формі передачі інформації шляхом демонстрації оригінальних методів освоєння певного вмісту шляхом надання Учасникам Персонального посилання на умовах цієї Оферти.
1.4. Услуги – это Вебинары, лекции, семинары и/или индивидуальные занятия, которые предоставляются ФЛП Ладыгина Е.В. на условиях настоящей Оферты.

1.4.1. Вебинар – онлайн видео-урок, онлайн-лекция, онлайн-семинар или онлайн-курс, которые проводятся в режиме реального времени и/или в режиме трансляции их записи с помощью web-технологий, выражаются в форме передачи информации путем демонстрации оригинальных методов освоения определенного содержания путем предоставления Участникам Персональной ссылки на условиях настоящей Оферты.
1.4.2. Групові заняття - це урок, лекція, семінар або курс, що проводяться в режимі реального часу і виражаються у формі передання інформації шляхом демонстрації оригінальних методів освоєння певного вмісту за активної участі Учасників на умовах цієї Оферти, проводяться у формі Вебінарів, занять в залах ФОП Ладигіна О.В. або виїзних заходів.
1.4.2. Групповые занятия – это урок, лекция, семинар или курс, которые проводятся в режиме реального времени и выражаются в форме передачи информации путем демонстрации оригинальных методов освоения определенного содержания при активной роли Участников на условиях настоящей Оферты, проводятся в форме вебинаров, занятий в залах ФЛП Ладыгина Е.В. или выездных мероприятий.
1.4.3. Виїзні заходи – це форма проведення Групових занять.

1.4.4. Книги – це інформація на електронних і матеріальних носіях, що відображає світогляд, а також методи і принципи ФОП Ладигіна О.В..

1.4.5. Система навчання «Школа розвитку і здоров'я В'ячеслава і Олени Смирнових» - авторська система навчання, створена творчою працею В'ячеслава Смирнова і Олени Ладигіної, яка є об'єктом інтелектуальної власності, включає сукупність складових її елементів, таких як назву «Школа розвитку і здоров'я В'ячеслава і Олени Смирнових», програму навчання, методологію викладання, систему і організацію учбового процесу, послідовність навчання і надання інформації, виконання вправ і завдань, лекції, описові тексти, рекламні тексти і інші матеріали.
1.4.3.Выездные мероприятия – форма проведения Групповых занятий.

1.4.4. Книги– информация на електронных и материальных носителях, отражающая мировозрение, а также методы и принципы ФЛП Ладыгина Е.В..

1.4.5. Система обучения «Школа развития и здоровья Вячеслава и Елены Смирновых»- авторская система обучения, созданная творческим трудом Вячеслава Смирнова и Елены Ладыгиной, которая является объектом интеллектуальной собственности, включает совокупность составляющих ее элементов, таких как название «Школа развития и здоровья Вячеслава и Елены Смирновых», программу обучения, методологию преподавания, систему и организацию учебного процесса, последовательность обучения и предоставления информации, выполнения упражнений и заданий, лекции, описательные тексты, рекламные тексты и другие материалы.
1.4.6. Сертифікат слухача: «Школи розвитку і здоров'я В'ячеслава і Олени Смирнових» (Сертифікат слухача)- сертифікат, який може отримати Замовник після закінчення терміну вчення, за умови виконання Замовником повного учбового плану (відвідав/прослухав всі 4 сесії і не менше 70% практичних міжсесійних занять, а також виконав всі обов'язкові учбові завдання).
1.4.6. Сертификат слушателя: «Школы развития и здоровья Вячеслава и Елены Смирновых» (Сертификат слушателя)- сертификат, который может получить Заказчик по истечении срока обучения, при условии выполнения Заказчиком полного учебного плана (посетил/прослушал все 4 сессии и не менее 70% практических межсессионных занятий, а также выполнил все обязательные учебные задания).
1.5. Реєстрація Учасника - це надання персональних даних Учасником шляхом заповнення форми на Сайті та/або перехід за посиланням на Сайті з подальшим наданням персональних даних та/або надання персональних даних телефоном ФОП Ладигіна О.В. та/або іншим способом на умовах цієї Оферти.

1.6. Особистий кабінет Учасника – це персональний буквено-цифровий код або інший код, що дозволяє Учаснику отримати доступ до Вебінару та/або матеріалів занять, які супроводжують Послуги ФОП Ладигіна О.В..

1.7.
Вимоги до технічного оснащення, програмного забезпечення і якості зв'язку Учасника -
• Встановити останню версію браузерів Google Chrome, FireFox, Safari або Opera. У браузері має стояти остання версія Adobe Flash Player. У Google Chrome - Flash Player, вбудований за замовчуванням.
• Рекомендована швидкість для комфортної роботи від 2 Mb (при недостатній швидкості можливі затримки звуку і відео при показі ведучим відеороликів, презентацій з великою кількістю графіки, показі робочого столу і роботі з іншими режимами, які вимагають якісного каналу). Перевірити швидкість Вашого Інтернету можна на цій сторінці: http://www.speedtest.net/.

• Якщо Ви виходите в Вебінар на планшеті, то рекомендуємо виходити з браузера Google Chrome.
• Процесор 1,4 ГГц Intel® Pentium® 4 або більш продуктивний (або аналогічний) для Microsoft® Windows® XP або Windows. Процесор 2 ГГц Pentium 4 або більш продуктивний (або аналогічний) для Windows Vista® Windows XP, Windows Vista, Windows 7 або Windows 8, Windows 10 (32/64- розрядні версії з 32-розрядним веб-оглядачем). 512 Мб ОЗУ (рекомендується 1 Гб) для Windows XP або Windows 7; 1 Гб ОЗУ (рекомендується 2 Гб) для Windows Vista або Windows 8 або Windows 10. Microsoft Internet Explorer 10 або вище (тільки 32-розрядна версія); Mozilla Firefox 3 або вище; Google Chrome.

• Антивіруси або брендмаузери можуть блокувати передачу звуку і відео, і відповідно необхідно додати сайт bizon365.ru у список надійних. Якщо у вас стоять антивіруси, переконайтеся, що не блокується HTTPS з'єднання і порти 443 і 8080.
1.5.Регистрация Участника – это предоставление персональных данных Участником путем заполнения формы на Сайте и/или переход по ссылке на Сайт с последующим предоставлением персональных данных и/или предоставление персональных данных по телефону ФЛП Ладыгина Е.В. и/или иным способом на условиях настоящей Оферты.

1.6.Личный кабинет Участника – персональный буквенно-цифровой код или другой код, позволяющий Участнику получить доступ к Вебинару и/или материалам занятий, сопровождающим Услуги ФЛП Ладыгина Е.В..

1.7. Требования к техническому оснащению, программному обеспечению и качеству связи Участника– Установить последнюю версию браузеров Google Chrome, FireFox, Safari или Opera. В браузере должна стоять последняя версия Adobe Flash Player. В Google Chrome - Flash Player встроен по умолчанию.

Рекомендуемая скорость для комфортной работы от 2Mb (при недостаточной скорости возможны задержки звука и видео при показе ведущим видеороликов, презентаций с большим количеством графики, показе рабочего стола и работе с другими режимами, требующими качественного канала). Проверить скорость Вашего интернета можно на этой странице: http://www.speedtest.net/.

· Если вы выходите в вебинар на планшете, то рекомендуем выходить из браузера Google Chrome.

· Процессор 1,4 ГГц Intel® Pentium® 4 или более производительный (или аналогичный) для Microsoft® Windows® XP или Windows. Процессор 2 ГГц Pentium 4 или более производительный (или аналогичный) для Windows Vista® Windows XP, Windows Vista, Windows 7 или Windows 8, Windows 10 (32/64- разрядные версии с 32-разрядным веб-обозревателем). 512 Мб ОЗУ (рекомендуется 1 Гб) для Windows XP или Windows 7; 1 Гб ОЗУ (рекомендуется 2 Гб) для Windows Vista или Windows 8 или Windows 10. Microsoft Internet Explorer 10 или выше (только 32-разрядная версия); Mozilla Firefox 3 или выше; Google Chrome.

· Антивирусы или брендмаузеры могут блокировать передачу звука и видео, и соответственно необходимо сайт bizon365.ru добавить в список надежных. Если у вас стоят антивирусы, удостоверьтесь что не блокируется HTTPS соединение и порты 443 и 8080.
2. УМОВИ УЧАСТІ У ВЕБІНАРІ

2.1. Для участі у Вебінарі Учаснику необхідно зареєструватися, оплатити Послугу і виконати інші умови цієї Оферти.

2.2. Після виконання умов цієї Оферти на зазначену під час реєстрації Учасником електронну пошту (далі «e-mail») перед початком трансляції Вебінару надійде повідомлення про можливість участі у Вебінарі, що містить Персональне посилання, що дає доступ до матеріалів або доступ до Особистої сторінки з трансляцією цього Вебінару. У разі надання персонального посилання на запис Вебінару, на Учасника поширюються всі без винятку умови цієї Оферти.

2.3. Для участі у Вебінарі Учасники самостійно забезпечують відповідність характеристик техніки, програмного забезпечення і якості зв'язку Учасника умовам, передбаченим у п. 1.7 Оферти і несуть відповідальність за негативні наслідки недотримання таких вимог.

2.4. ФОП Ладигіна О.В. не несе відповідальності за неможливість участі Учасника у Вебінарі, яка виникла з причин, незалежних від ФОП Ладигіна О.В., у тому числі через невиконання Учасником, але не обмежуючись цим, п. 2.3 Оферти.

2.5. ФОП Ладигіна О.В. має право у будь-який час в односторонньому порядку, без попереднього узгодження з Учасником визначати дату, час, лектора, інструктора, міняти (переносити), повідомивши Учаснику шляхом опублікування відповідного оголошення на сайті ФОП Ладигіна О.В. та/або в Особистому кабінеті учасника не менш ніж за 3 (три) години до початку Вебінару.

2.6.
ФОП Ладигіна О.В. має право не допустити до участі у Вебінарі Учасників, які порушили або не виконали умови цієї Оферти.

2.7. ФОП Ладигіна О.В. залишає за собою право надавати Учасникам Вебінару посилання на запис проведеного Вебінару (за умови наявності) та/або додаткові матеріали, надавати підтримку після Вебінару.

2.8. У разі пропуску Учасником Вебінару, у тому числі з причин, незалежних від ФОП Ладигіна О.В., Учасник не має права вимагати його повторного проведення або надання інформації, що міститься у Вебінарі, в іншій формі. При цьому послуги ФОП Ладигіна О.В. вважаються наданими належним чином. У разі наявності запису Вебінару ФОП Ладигіна О.В. може надавати такому Учаснику запис проведеного Вебінару та/або додаткові матеріали в Особистому кабінеті Учасника.

2.9. За порушення морально-етичних норм (використання ненормативної лексики, образ лектора, службового персоналу або учасників, хамства, погроз тощо) та/або поширення інформації рекламного чи іншого характеру, іншу некоректну поведінку Учасника, що заважає проведенню Вебінару, ФОП Ладигіна О.В. має право на свій розсуд обмежити доступ такому Учаснику до написання повідомлень під час Вебінару та/або участі у Вебінарі.

2.10.
Під час проведення Вебінару Учасники мають право за наявності технічних можливостей задавати питання, які стосуються виключно теми і змісту Вебінару, якщо особа, що проводить його, не повідомить про інший порядок постановки питань і відповідей на них. Обмеження можуть встановлюватися ФОП Ладигіна О.В. щодо всього Вебінару або певного часу його проведення.
2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЕБИНАРЕ

2.1. Для участия в Вебинаре Участнику необходимо зарегистрироваться, оплатить Услугу и выполнить иные условия данной Оферты.

2.2. После выполнения условий данной Оферты, на указанную Участником электронную почту, далее «e-mail», перед началом трансляции Вебинара, поступит сообщение о возможности участия в Вебинаре, содержащее Персональную ссылку, которая дает доступ к материалам или доступ к Личной странице с трансляцией Вебинара. В случае предоставления персональной ссылки на запись Вебинара, на Участника распространяются все без исключения условия настоящей Оферты.

2.3. Для участия в Вебинаре Участники самостоятельно обеспечивают соответствие характеристик техники, программного обеспечения и качества связи Участника условиям, предусмотренным п. 1.7. Оферты и несут ответственность за негативные последствия несоблюдения таких требований.

2.4. ФЛП Ладыгина Е.В. не несет ответственности за невозможность участия Участника в Вебинаре, которая возникла по причинам, не зависящим от ФЛП Ладыгина Е.В., в том числе из-за невыполнения Участником, в том числе, но не исключительно п. 2.3. Оферты.

2.5. ФЛП Ладыгина Е.В. имеет право по своему усмотрению определять дату, время, лектора, инструктора, менять (переносить), уведомив Участника путем опубликования соответствующего объявление на сайте ФЛП Ладыгина Е.В. и/или Личном кабинете Участника не менее чем за 3 (три) часа до начала Вебинара.

2.6. ФЛП Ладыгина Е.В. имеет право не допустить к участию в Вебинаре Участников, которые нарушили или не выполнили условия настоящей Оферты.

2.7. ФЛП Ладыгина Е.В. оставляет за собой право предоставлять Участникам Вебинара ссылки на запись проведённого Вебинара (при ее наличии) и/или дополнительные материалы, осуществлять послевебинарную поддержку.

2.8. В случае пропуска Участником Вебинара, в том числе по причинам, не зависящим от ФЛП Ладыгина Е.В., Участник не имеет права требовать его повторного проведения или предоставления информации, содержащейся в Вебинаре, в другой форме. При этом услуги ФЛП Ладыгина Е.В. считаются оказанными надлежащим образом. ФЛП Ладыгина Е.В. предоставляет такому Участнику запись проведенного Вебинара и/или дополнительные материалы в Личном кабинете Участника.

2.9. За нарушение морально-этических норм и/или распространение информации рекламного или иного характера, другое некорректное поведение Участника, который мешает проведению Вебинара, ФЛП Ладыгина Е.В. вправе по своему усмотрению прекратить предоставление доступа такому Участнику к написанию сообщений во время Вебинара.

2.10. Во время проведения Вебинара Участники имеют право при наличии технических возможностей задавать вопросы, которые касаются исключительно темы и содержания Вебинара, если лицо, проводящее его, не сообщит об ином порядке постановки вопросов и ответов на них. Ограничения могут устанавливаться ФЛП Ладыгина Е.В. относительно всего Вебинара или определенного времени его проведения.
3. УМОВИ УЧАСТІ У ГРУПОВИХ ЗАНЯТТЯХ

3.1. Для участі у Групових заняттях Учаснику необхідно зареєструватися, оплатити Послугу і виконати всі умови цієї Оферти.

3.2. Учасник Групових занять зобов'язаний узгодити зі своїм лікуючим лікарем рівень дозволеного фізичного навантаження та отримати консультацію щодо можливості/неможливості вивчення і застосування до себе оздоровчих практик з урахуванням стану здоров'я (наявності хронічних або гострих захворювань ).

3.3. ФОП Ладигіна О.В. не несе відповідальності за невиконання Учасником вимог п. 3.2 Оферти.

3.4. ФОП Ладигіна О.В. не несе відповідальності за неможливість участі Учасника в Групових заняттях, яка виникла з причин, незалежних від ФОП Ладигіна О.В..

3.5. ФОП Ладигіна О.В. у будь-який час, в односторонньому порядку, без попереднього узгодження з Учасником має право:

- визначати дату, час, місце, тривалість, тему групового заняття і лекторів;
- змінити тему, переносити дату, час, місце проведення групового заняття або скасувати його, при цьому повідомивши Учаснику, шляхом публікації відповідного оголошення на сайті ФОП Ладигіна О.В. та/або в Особистому кабінеті Учасника.
3.6. ФОП Ладигіна О.В. має право не допускати до участі в Групових заняттях Учасника, який порушив та/або не виконав умови цієї Оферти.

3.7. У разі пропуску Учасником групового заняття без попередження ФОП Ладигіна О.В. згідно з п. 5.1.4 Оферти, у тому числі з причин, незалежних від ФОП Ладигіна О.В., Учасник не має права вимагати його повторного проведення або надання інформації, що міститься в Груповому занятті, в іншій формі. При цьому послуги ФОП Ладигіна О.В. вважаються наданими належним чином. ФОП Ладигіна О.В. залишає за собою право надати такому Учаснику запис проведеного групового заняття (за умови наявності) та/або додаткові матеріали. На свій розсуд ФОП Ладигіна О.В. має право запропонувати такому Учаснику участь в аналогічному наступному Груповому занятті або замінити вид послуги на умовах цієї Оферти.

3.8. За порушення морально-етичних норм (використання ненормативної лексики, образ, хамства, погроз лектору, службовому персоналу або учасникам тощо) та/або поширення інформації рекламного чи іншого характеру, іншої некоректної поведінки Учасника, яка заважає проведенню групового заняття або заважає іншим Учасникам, ФОП Ладигіна О.В. має право на свій розсуд припинити надання послуг такому Учаснику. При цьому вартість групового заняття, в ході якого надання послуг було припинено, Учаснику не відшкодовується.

3.9. Під час проведення групового заняття Учасники мають право задавати питання, які стосуються виключно теми і змісту групового заняття, якщо особа, що проводить його, не повідомить про інший порядок постановки питань і відповідей на них. Такі обмеження можуть встановлюватися ФОП Ладигіна О.В. до всього Групового заняття або його частини.

3.10.
ФОП Ладигіна О.В. залишає за собою право надавати Учасникам групового заняття запис проведеного заняття (за умови наявності) та/або додаткові матеріали в Особистому кабінеті Учасника, здійснювати підтримку на умовах Абонемента Учасника.

3.11. Учасники Групових занять самостійно відповідають за збереження своїх особистих речей.

3.12. Для виїзних Групових занять на Сайті ФОП Ладигіна О.В. публікуються особливі умови участі, обов'язкові для виконання Учасниками.
3.УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЯХ

3.1. Для участия в групповых занятиях Участнику необходимо зарегистрироваться, оплатить Услугу и выполнить все условия данной Оферты

3.2. Учасник групповых занятий обязан согласовать со своим лечащим врачом уровень разрешенной физической нагрузки и состояние его здоровья (наличие хронических или острых заболеваний, препятствующих изучению оздоровительных практик).

3.3. ФЛП Ладыгина Е.В. не несет ответственность за невыполнение Участником требований п.3.2 Оферты.

3.4. ФЛП Ладыгина Е.В. не несет ответственности за невозможность участия Участника в групповых занятиях, которая возникла по причинам, не зависящим от ФЛП Ладыгина Е.В..

3.5. ФЛП Ладыгина Е.В. по своему усмотрению в одностороннем порядке, без преварительного согласования с Участником имеет право:

- определять дату, время, место, тему группового занятия, лекторов;

- менять тему, переносить дату и время группового занятия или отменять его, уведомив Участника, путем опубликования соответствующего объявление на сайте ФЛП Ладыгина Е.В. и/или Личном кабинете Участника.

3.6. ФЛП Ладыгина Е.В. имеет право не допускать к участию в групповых занятиях Участника, который нарушил и/или не выполнил условия настоящей Оферты.

3.7. В случае пропуска Участником группового занятия без предупреждения ФЛП Ладыгина Е.В., согласно п. 5.1.4. Оферты, в том числе по причинам, не зависящим от ФЛП Ладыгина Е.В., Участник не имеет права требовать его повторного проведения или предоставления информации, содержащейся в групповом занятии, в другой форме. При этом услуги ФЛП Ладыгина Е.В. считаются оказанными надлежащим образом. ФЛП Ладыгина Е.В. оставляет за собой право предоставить такому Участнику запись проведенного группового занятия (при ее наличии) и/или дополнительные материалы. По своему усмотрению ФЛП Ладыгина Е.В. имеет право предложить такому Участнику участие в аналогичном следующем групповом занятии или заменить вид услуги на условиях настоящей Оферты.

3.8. За нарушение морально-этических норм (использование ненормативной лексики, хамства, угроз в адрес лектора, обслуживающего персонала или участников) и/или распространение информации рекламного или иного характера, другого некорректного поведения Участника, который мешает проведению группового занятия, ФЛП Ладыгина Е.В. имеет право по своему усмотрению прекратить предоставление услуг такому Участнику. При этом стоимость группового занятия, в ходе которого предоставление услуг было прекращено, Участнику не возмещается.

3.9. Во время проведения группового занятия, Участники имеют право задавать вопросы, которые касаются исключительно темы и содержания группового занятия, если лицо, проводящее его, не сообщит об ином порядке постановки вопросов и ответов на них. Такие ограничения могут устанавливаться ФЛП Ладыгина Е.В. ко всему групповому занятию или его части.

3.10. ФЛП Ладыгина Е.В. оставляет за собой право предоставлять Участникам группового занятия запись проведенного занятия (при их наличии) и/или дополнительные материалы в Личном кабинете Участника, осуществлять поддержку на условиях Абонемента Участника.

3.11. Участники групповых занятий самостоятельно несут ответственность за сохранность своих личных вещей.

3.12. Для выездных групповых занятий на Сайте ФЛП Ладыгина Е.В. публикуются особые условия участия, обязательные для выполнения Участниками.
4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ФОП ЛАДИГІНА О.В.

4.1. ФОП Ладигіна О.В. має право:

4.1.1.
Відмовити Учаснику у наданні Послуг на умовах цієї Оферти.

4.1.2.
Проводити фото- і відеофіксацію під час надання Послуг, а також використовувати отримані при фото- і відеофіксації матеріали на свій розсуд.
Прийнявши акцепт публічної оферти, Учасник автоматично дає свою безумовну згоду ФОП Ладигіна О.В. на безоплатне використання фото- і відеоматеріалів зі своєю участю без отримання додаткового дозволу.

4.1.3. Розробляти і надавати різні пакети (програми) Послуг Учасникам на свій розсуд і без узгодження з будь-ким, обираючи самостійно їх тему, програму, тривалість, дату, час і місце проведення. В односторонньому порядку змінювати (переносити), скасовувати, визначати кількість і склад виступаючих лекторів під час надання Послуги на умовах цієї Оферти.

4.1.4.
На підставі отриманого від Учасника контактного e-mail здійснювати масову розсилку інформаційних/рекламних повідомлень без додаткової згоди Учасника та/або осіб, які залишили свої дані на сайті ФОП Ладигіна О.В.. При цьому в таких інформаційних повідомленнях розміщується посилання на відмову від їх отримання.

4.1.5. Залучати до надання Послуг або їх окремих частин партнерів, які поділяють принципи і методи ФОП Ладигіна О.В..

4.1.6. В односторонньому порядку вносити зміни в умови цієї Оферти, у тому числі, але не обмежуючись цим, змінювати правила оплати за надання Послуг, вносити зміни в порядок надання Послуг шляхом розміщення нової редакції Оферти на Сайті, при цьому ціни і умови надання сплачених Учасником послуг, які не змінюються.

4.2. Обов'язки ФОП Ладигіна О.В.:

4.2.1.
Надавати Послуги на умовах цієї Оферти.

4.2.2.
Зберігати інформацію та відомості (у тому числі персональні дані), надані Учасником на виконання умов цієї Оферти, відповідно до чинного законодавства України у сфері захисту персональних даних.

4.2.3. Надавати консультаційну підтримку Учасникам з послуг ФОП Ладигіна О.В. та умов їх отримання згідно з положеннями цієї Оферти.

4.2.4. У повному обсязі повернути кошти Учаснику виключно в разі повного скасування ФОП Ладигіна О.В. оплаченої Учасником Послуги.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФЛП ЛАДЫГИНА Е.В.

4.1. ФЛП Ладыгина Е.В. имеет право:

4.1.1. Отказать Участнику в предоставлении Услуг на условиях настоящей Оферты.

4.1.2. Проводить фото- и видеофиксацию во время предоставления Услуг, а также использовать полученные при фото- и видеофиксации материалы по своему усмотрению.

Приняв акцепт публичной оферты, Участник автоматически дает свое безоговорочное согласие ФЛП Ладыгина Е.В. на бесплатное использование фото и видеоматериалов со своим участием без получения дополнительного разрешения.

4.1.3. Разрабатывать по своему усмотрению пакеты (программы) Услуг Участникам, тему, программы и продолжительность Услуг, определять ее дату, время, место, менять (переносить) и отменять, определять количество и состав выступающих лекторов во время предоставления Услуги на условиях данной Оферты.

4.1.4. На основании полученного от Участника контактного e-mail осуществлять массовую рассылку информационных сообщений без согласия Участника и/или лиц, которые оставили свои данные на сайте ФЛП Ладыгина Е.В.. При этом в таких информационных сообщениях размещается ссылка на отказ от их получения.

4.1.5. Привлекать к оказанию Услуг, или ее отдельных частей, партнёров, разделяющих принципы и методы ФЛП Ладыгина Е.В..

4.1.6. В самостоятельно вносить изменения в условия настоящей Оферты, в том числе, но не исключительно, менять правила оплаты за предоставление услуг, вносить изменения в порядок предоставления услуг, путем размещения новой редакции Оферты на Сайте, при этом цены и условия предоставления, оплаченных Участником услуг, не меняются.

4.2. Обязанности ФЛП Ладыгина Е.В.:

4.2.1. Предоставлять Услуги на условиях настоящей Оферты.

4.2.2. Хранить информацию и сведения (в том числе персональные данные) предоставленные Участником на выполнение условий настоящей Оферты в пределах действующего законодательства в сфере защиты персональных данных.

4.2.3. Осуществлять консультационную поддержку Участников по услугам ФЛП Ладыгина Е.В. и условиям их получения на условиях данной Оферты.

4.2.4. В полном объеме вернуть денежные средства Участнику исключительно в случае полной отмены ФЛП Ладыгина Е.В. оплаченной Участником Услуги.
5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКА. ЗАБОРОНИ ДЛЯ УЧАСНИКА

5.1. Учасник має право:

5.1.1.
Звертатися до ФОП Ладигіна О.В. для отримання інформації про Послуги ФОП Ладигіна О.В., умови їх надання та умови цієї Оферти за телефонами, вказаними на Сайті та/або через форми зворотного зв'язку (в тому числі через соціальні мережі) та/або поштою за адресою: school@smirnovy.com або іншим повідомленням з 9.30 до 18.30 (за київським часом), крім суботи, неділі та святкових днів відповідно до графіка роботи ФОП Ладигіна О.В..

5.1.2. Учасник, за умови здобуття Сертифікату слухача, має право згадувати про своє навчання в "Школі розвитку і здоров'я В'ячеслава і Олени Смирнових" в резюме, офіційних і неофіційних документах, використовуючи термін «Слухач». Використання Замовником інших термінів, таких як «Випускник Школи розвитку і здоров'я В'ячеслава і Олени Смирнових», «Інструктор Школи розвитку і здоров'я В'ячеслава і Олени Смирнових» заборонено.

5.1.3. Замовник має право навчатись в «Школірозвитку і здоров'я В'ячеслава і Олени Смирнових» дистанційно через інтернет, про що Учасникзобов'язанповідомити Виконавця. При дистанційному навчанні обов'язкова безпосередня участь Учасникаон-лайн на всіх трансльованих заняттях, а також безпосередня участь живцем в тижневій сесії (3-я сесія).

5.1.4. Учасник зобов'язаний належним чином виконувати всі завдання, що містяться в уроках, і рекомендації, які дає Виконавець, не допускати пропусків занять.

5.1.
5. Отримувати будь-яку із запропонованих Послуг ФОП Ладигіна О.В. на умовах цієї Оферти.

5.1.
6. Відмовитися від отримання Послуги до моменту її оплати.

5.1.
7. На умовах Оферти, перенести отримання повністю оплаченої Послуги на наступну найближчу заплановану ФОП Ладигіна О.В. дату її надання або узгодити з ФОП Ладигіна О.В. можливість заміни Послуги за умови попередження ФОП Ладигіна О.В. за один робочий день про неможливість отримання Послуги. Таке перенесення може відбутися тільки один раз (крім Індивідуального заняття).

5.1.8. Своєчасно отримувати інформацію від ФОП Ладигіна О.В..

5.2. Обов'язки Учасника:

5.2.1.
До акцептування Оферти ознайомитися з її чинними умовами.

5.2.2.
Своєчасно і в повному обсязі оплачувати Послуги;

5.2.3.
Виконувати умови цієї Оферти.

5.2.4.
Забезпечити своєчасну явку для отримання Послуги.

5.3. Учаснику заборонено, якщо не передбачено конкретною Послугою або Абонементом учасника:

5.3.1. Поширювати відео-, аудіозапис Послуги будь-яким способом.

5.3.2.
Поширювати матеріали Послуги у вигляді розшифровки, тобто перекладу аудіо-, відеоматеріалів в текстовий формат, та/або перекладу на інші мови.

5.3.3.
У комерційних цілях використовувати отриману від ФОП Ладигіна О.В. інформацію шляхом перекладу або поширення знань і основ без попереднього письмового узгодження з ФОП Ладигіна О.В..

5.3.4. Використовувати отриману від ФОП Ладигіна О.В. інформацію, включаючи (але не обмежуючись цим) з метою створення подібної та/або конкурентної послуги або сервісу, або з метою отримання комерційної або фінансової вигоди без попереднього письмового узгодження з ФОП Ладигіна О.В..

5.3.5. Організовувати і проводити власні заходи або заняття на базі Послуг ФОП Ладигіна О.В..

5.3.6. Вчиняти дії, спрямовані на порушення умов цієї Оферти.

5.3.7. Передавати та/або надавати доступ до Вебінару будь-яким третім особам, за винятком умов цієї Оферти.

5.3.8. Допускати поширення недостовірної, неправдивої інформації, інформації, що ганьбить честь, гідність, ділову репутацію ФОП Ладигіна О.В., лекторів та інших осіб, а також інформації, що спонукає і закликає до міжнаціональної, етнічної нетерпимості, ворожнечі, війни, зміни державного устрою країн, інформації, поширення якої заборонено чинним законодавством України та нормами Міжнародного права.

5.3.9. Здійснювати інші дії, не передбачені Офертою, але такі, які містять склад кримінального або адміністративного правопорушення або порушують права і законні інтереси ФОП Ладигіна О.В., інших Учасників та/або третіх осіб.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА. ЗАПРЕТЫ ДЛЯ УЧАСТНИКА

5.1.Участник имеет право:

5.1.1. Обращаться к ФЛП Ладыгина Е.В.у для получения информации об Услугах ФЛП Ладыгина Е.В., условиях их предоставления и условиях настоящей Оферты по телефонам, указанным на Сайте и/или через формы обратной связи ( в том числе через социальные сети) и/или почтовым (по адресу: school@smirnovy.com или другим сообщением с 9.30 до 18.30 (по киевскому времени), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней в соответствии с графиком работы ФЛП Ладыгина Е.В..

5.1.2. Участник, при условии получения Сертификата слушателя, имеет право упоминать о своем обучении в "Школе развития и здоровья Вячеслава и Елены Смирновых" в резюме, официальных и неофициальных документах, используя термин «Слушатель». Использование Участником других терминов, таких как «Выпускник Школы развития и здоровья Вячеслава и Елены Смирновых», «Инструктор Школы развития и здоровья Вячеслава и Елены Смирновых» запрещено.

5.1.3. Участник имеет право принимать участие в обучении «Школы развития и здоровья Вячеслава и Елены Смирновых» дистанционно через интернет, о чем Участник обязуется уведомить Исполнителя. При дистанционном обучении обязательно непосредственное участие Заказчика он-лайн на всех транслируемых занятиях, а также непосредственное участие вживую в недельной сессии (3-я сессия).

5.1.4. Участник обязан надлежащим образом выполнять все задания, содержащиеся в уроках, и рекомендации, которые дает Исполнитель, не допускать пропусков занятий.

5.1.5. Получать любую из предложенных Услуг ФЛП Ладыгина Е.В. на условиях настоящей Оферты.

5.1.6. Отказаться от получения Услуги до момента ее оплаты.

5.1.7. На условиях Оферты, перенести получение полностью оплаченной услуги на следующую ближайшую установленную ФЛП Ладыгина Е.В. дату ее предоставления или согласовать с ФЛП Ладыгина Е.В. возможность замены Услуги при условии предупреждения ФЛП Ладыгина Е.В. за один рабочий день о невозможности получения Услуги. Такой перенос может быть только один раз (кроме индивидуального занятия).

5.1.8. Своевременно получать информацию от ФЛП Ладыгина Е.В..

5.2. Обязанности Участника:

5.2.1. До акцептирования Оферты ознакомиться с ее действующими условиями.

5.2.2. Выполнять условия настоящей Оферты.

5.2.3. Обеспечить своевременную явку для получения Услуги.

5.2.4. Обеспечить своевременную явку для получения Услуг.

5.3. Участнику запрещено, если не предусмотрено конкретнойУслугой или Абонементом участника:

5.3.1. Распространять видео-, аудиозапись Услуги каким-либо способом.

5.3.2. Распространять материалы Услуги в виде расшифровки, то есть перевода аудио-, видеоматериалов в текстовый формат, и/или перевода на другие языки.

5.3.3. В коммерческих целях использовать полученную от ФЛП Ладыгина Е.В. информацию путем перевода или распространения знаний и основ без предварительного письменного согласования с ФЛП Ладыгина Е.В..

5.3.4. Использовать полученную от ФЛП Ладыгина Е.В. информацию, включая (без ограничения) с целью создания подобной и/или конкурентной услуги или сервиса, или с целью получения коммерческой или финансовой выгоды без предварительного письменного согласования с ФЛП Ладыгина Е.В..

5.3.5. Организовывать и проводить собственные мероприятия или занятия на базе Услуг ФЛП Ладыгина Е.В..

5.3.6. Совершать действия, направленные на нарушение условий данной Оферты.

5.3.7. Передавать и/или предоставлять доступ к Вебинару любым третьим лицам за исключением условий настоящей Оферты.

5.3.8. Допускать распространение недостоверной, ложной информации, информации, порочащей честь, достоинство, деловую репутацию ФЛП Ладыгина Е.В., лекторов и других лиц, а также информации, побуждающей и призывающей к межнациональной, этнической нетерпимости, вражде, войне, изменению государственного устройства стран, информации, распространение которой запрещено действующим законодательством Украины и нормами Международного права в зависимости от территории предоставления Услуг.

5.3.9. Осуществлять другие действия, не предусмотренные Офертой, но такие, которые содержат состав уголовного или административного правонарушения, или нарушают права и законные интересы ФЛП Ладыгина Е.В., других Участников и/или третьих лиц.
6. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.

6.1.Всі виняткові права інтелектуальної власності на Систему навчання «Школа розвитку і здоров'я В'ячеслава і Олени Смирнових» належать авторам - В'ячеславу Смирнову і Олені Ладигіній.

6.2.Забороняється вести аудіозапис і відеозйомку під час навчання. Відео, яке надається для навчання, призначене лише для індивідуального користування. Забороняється копіювання, тиражування, поширення, викладання в інтернет будь-яких аудіо, відео, друкарських, рекламних і інших матеріалів курсу.

6.3.Використання Замовником елементів Системи навчання «Школа розвитку і здоров'я В'ячеслава і Олени Смирнових», а саме тренувальних і оздоровчих прийомів, техніки і методик, здійснюється для індивідуального користування.

6.4.Використання Замовником окремих елементів Системи навчання «Школа розвитку і здоров'я В'ячеслава і Олени Смирнових», а саме тренувальних і оздоровчих прийомів, техніки і методик, у власній професійній і творчій діяльності вирішується при обов'язковому дотриманні одночасно всіх вказаних нижче умов:

6.4.1. використання елементів Системи навчання «Школа розвитку і здоров'я В'ячеслава і Олени Смирнових» у власній професійній і творчій діяльності виключно після здобуття Сертифікату слухача;

6.4.2. при використанні в усному або письмовому вигляді елементів Системи навчання «Школа розвитку і здоров'я В'ячеслава і Олени Смирнових» Замовник зобов'язаний робити відсилання до першоджерела, а саме посилатися на «Школу розвитку і здоров'я В'ячеслава і Олени Смирнових». При цьому повинна використовуватися коректна (повне і не спотворене) назва у вигляді «Школа розвитку і здоров'я В'ячеслава і Олени Смирнових» в будь-яких електронних у тому числі в резюме офіційного і неофіційного формату, блогах, соціальних мережах і іншому з вказівкою заслання на веб-сайт www.hatha-yoga.com.ua. і www.smirnovy.com

6.5.Будь-яке використання Системи в навчання «Школа розвитку і здоров'я В'ячеслава і Олени Смирнових» або її елементів Замовником, як освітньої програми для підготовки викладачів або тих, хто прирівнюється до них, без дозволу авторів забороняється і є порушенням прав інтелектуальної власності авторів. Використання курсу «Школи розвитку і здоров'я В'ячеслава і Олени Смирнових», як Системи навчанням, у власній професійній і творчій діяльності з метою здобуття прибутку дозволяється виключно на підставі ліцензійного договору або договору комерційної концесії, укладеного з Виконавцем.

6.6.Замовникові забороняється використання назви «Школа розвитку і здоров'я оздоровлення В'ячеслава і Олени Смирнових», а також схожих назв, які могли б викликати асоціації з назвою «Школа розвитку і здоров'я В'ячеслава і Олени Смирнових», для позначення Замовником своєї діяльності. Вказівка назви «Школа розвитку і здоров'я В'ячеслава і Олени Смирнових» Замовником допускається виключно для заслання на першоджерело отриманих знань.

6.7.Замовникові забороняється використовувати елементи Системи вчення «Школа розвитку і здоров'я В'ячеслава і Олени Смирнових» в будь-якій професійній і творчій діяльності, якщо таке використання здійснюється:

6.7.1. з порушенням умов використання прав інтелектуальної власності авторів;

6.7.2. з незаконним засланням на «Школу розвитку і здоров'я В'ячеслава і Олени Смирнових», якщо матеріал, який подається Замовником в своїй діяльності, не має нічого загального з Системою вчення «Школа розвитку і здоров'я В'ячеслава і Олени Смирнових»;

6.7.3. з невірним розумінням і подачею матеріалу Замовником в своїй діяльності, коли такі дії можуть завдати шкоди здоров'ю (фізичному і психічному) третіх осіб, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України і міжнародними угодами, ратифікованими Верховною Радою України.
6. ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.

6.1.Все исключительные права интеллектуальной собственности на Систему обучения «Школа развития и здоровья Вячеслава и Елены Смирновых» принадлежат авторам - Вячеславу Смирнову и Елене Ладыгиной.

6.2.Запрещается вести аудиозапись и/или видеосъемку во время обучения. Видео, которое предоставляется для обучения, предназначено только для индивидуального пользования. Запрещается копирование, тиражирование, распространение, выкладывание в интернет любых аудио, видео, печатных, рекламных и прочих материалов курса.

6.3.Использование Заказчиком элементов Системы обучения «Школа развития и здоровья Вячеслава и Елены Смирновых», а именно тренировочных и оздоровительных приемов, техник и методик, осуществляется для индивидуального пользования.

6.4.Использование Заказчиком отдельных элементов Системы обучения «Школа развития и здоровья Вячеслава и Елены Смирновых», а именно тренировочных и оздоровительных приемов, техник и методик, в собственной профессиональной и творческой деятельности разрешается при обязательном соблюдении одновременно всех указанных ниже условий:

6.4.1. использование элементов Системы обучения «Школа развития и здоровья Вячеслава и Елены Смирновых» в собственной профессиональной и творческой деятельности исключительно после получения Сертификата слушателя;

6.4.2. при использовании в устном или письменном виде элементов Системы обучения «Школа развития и здоровья Вячеслава и Елены Смирновых» Заказчик обязан делать отсылку к первоисточнику, а именно ссылаться на «Школу развития и здоровья Вячеслава и Елены Смирновых». При этом должно использоваться корректное (полное и не искаженное) название в виде «Школа развития и здоровья Вячеслава и Елены Смирновых» в любых электронных и печатных источниках, в том числе в резюме официального и неофициального формата, блогах, социальных сетях и прочем с указанием ссылки на веб-сайт www.hatha-yoga.com.ua. и www.smirnovy.com

6.5.Любое использование Системы обучения «Школа развития и здоровья Вячеслава и Елены Смирновых» или ее элементов Заказчиком, как образовательной программы для подготовки преподавателей или тех, кто приравнивается к ним, без разрешения авторов запрещается и является нарушением прав интеллектуальной собственности авторов. Использование курса «Школы развития и здоровья Вячеслава и Елены Смирновых», как Системы обучения, в собственной профессиональной и творческой деятельности с целью получения прибыли разрешается исключительно на основании лицензионного договора либо договора коммерческой концессии, заключенного с Исполнителем.

6.6.Заказчику запрещается использование названия «Школа развития и здоровья оздоровления Вячеслава и Елены Смирновых», а также схожих названий, которые могли бы вызвать ассоциации с названием «Школа развития и здоровья Вячеслава и Елены Смирновых», для обозначения Заказчиком своей деятельности. Указание названия «Школа развития и здоровья Вячеслава и Елены Смирновых» Заказчиком допускается исключительно для ссылки на первоисточник полученных знаний.

6.7.Заказчику запрещается использовать элементы Системы обучения «Школа развития и здоровья Вячеслава и Елены Смирновых» в любой профессиональной и творческой деятельности, если такое использование осуществляется:

6.7.1. с нарушением условий использования прав интеллектуальной собственности авторов;

6.7.2. с незаконной ссылкой на «Школу развития и здоровья Вячеслава и Елены Смирновых», если материал, который подается Заказчиком в своей деятельности, не имеет ничего общего с Системой обучения «Школа развития и здоровья Вячеслава и Елены Смирновых»;

6.7.3. с неверным пониманием и подачей материала Заказчиком в своей деятельности, когда такие действия могут нанести вред здоровью (физическому и/или психическому) третьих лиц, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Украины и/или международными соглашениями, ратифицированными Верховной Радой Украины.
7. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

7.1. Вартість послуг ФОП Ладигіна О.В. за абонементами Учасників (за наявності Абонемента Учасників) розміщується на Сайті і може змінюватися залежно від наближення дати надання Послуги. Інформація про актуальну ціну Послуги розміщується на Сайті і не може бути збільшена для Учасника після проведення ним 100% оплати Послуги.

7.2. Оплата Послуг проводиться безготівковим способом шляхом перерахунку грошових коштів за платіжними реквізитами, вказаними на Сайті ФОП Ладигіна О.В..

7.3. Послуга надається ФОП Ладигіна О.В. після повної 100% (сто процентної) її оплати Учасником. Така оплата означає ознайомлення та повну згоду Учасника з усіма умовами оферти.

7.4. Моментом оплати вважається зарахування грошових коштів на поточний рахунок, відповідно до вибраної Учасником платіжної системи.

7.5. На умовах Оферти, у разі заміни обраної раніше Послуги на більш дорогу Учасник доплачує різницю вартості таких Послуг; якщо сума нової Послуги є дешевшою первинної, різниця вартості таких послуг стає авансом на наступну Послугу. За погодженням з ФОП Ладигіна О.В. різниця вартості таких послуг може бути повернута Учаснику.

7.6. На умовах, які будуть оголошені під час надання Послуги, ФОП Ладигіна О.В. може запропонувати акційну ціну (ціну зі знижкою і обмеженим строком дії пропозиції) на придбання Послуги.

7.7. Перенесення Послуги на умовах цієї Оферти є безкоштовним.

7.8. ФОП Ладигіна О.В. передбачає можливість продажу подарункових сертифікатів на отримання Послуги, на їх користувачів поширюються всі без винятку умови цієї Оферти як на Учасників.

7.9. Учасники мають можливість отримати індивідуальні бонуси, привілеї, знижки від ФОП Ладигіна О.В., порядок розподілу яких обирається ФОП Ладигіна О.В. самостійно.

7.10. ФОП Ладигіна О.В. може проводити ознайомчі Вебінари і Групові заняття для Учасників. На такі ознайомчі Вебінари і Групові заняття поширюються всі умови цієї Оферти.
7. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

7.1. Стоимость услуг ФЛП Ладыгина Е.В. по Абонементам участников (при наличии Абонемента участников) размещается на Сайте и может меняться в зависимости от приближения даты предоставления Услуги. Информация об актуальной цене Услуги размещается на Сайте и не может быть увеличена для Участника после внесения им 100% оплаты Услуги.

7.2. Оплата Услуг производится безналичным способом путем перечисления денежных средств по платёжным реквизитам, указанным на Сайте ФЛП Ладыгина Е.В..

7.3. Услуга предоставляется ФЛП Ладыгина Е.В. после полной, 100 (сто) % ее оплаты Участником. Такая оплата означает ознакомление и полное согласие Участника со всеми условиями Оферты.

7.4. Моментом оплаты считается зачисление денежных средств на текущий счет, в соответствии с выбранной Участником платёжной системой.

7.5. На условиях Оферты, в случае изменения выбранного ранее вида Услуги на другой вид, стоимость Услуги, которая является дороже первоначальной, Участник доплачивает разницу стоимости такой Услуги, а в случае, если сумма новой Услуги является дешевле первичной, разница стоимости таких услуг становится авансом на следующую Услугу. По согласованию с ФЛП Ладыгина Е.В. разница стоимости таких услуг может быть возвращена Участнику.

7.6. На условиях, которые будут объявлены во время предоставления Услуги, ФЛП Ладыгина Е.В. может предложить акционную цену (цену со скидкой и ограниченным сроком действия предложения) на приобретение Услуги.

7.7. Перенос Услуги на условиях настоящей Оферты является бесплатным.

7.8. ФЛП Ладыгина Е.В. предусматривает возможность продажи Подарочных сертификатов на получение Услуги, на их пользователей распространяются все без исключения условия настоящей Оферты как на Участников.

7.9. Участники имеют возможность получить индивидуальные бонусы, привилегии, скидки от ФЛП Ладыгина Е.В., порядок распределения которых определяется ФЛП Ладыгина Е.В. самостоятельно.

7.10. ФЛП Ладыгина Е.В. может проводить ознакомительные Вебинары и групповые занятия для Участников. На такие ознакомительные Вебинары и групповые занятия распространяются все условия данной Оферты.
8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ФОП ЛАДИГІНА О.В. І УЧАСНИКА. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. ФОП Ладигіна О.В. не дає Учаснику гарантій щодо послуг, що надаються, включаючи (але не обмежуючись цим): безперебійність, своєчасність, безпеку, безпомилковість, точну відповідність рішенням конкретних задач і умов Учасника.

8.2. Учасник самостійно несе повну відповідальність за наслідки будь-якого роду, в тому числі, але не обмежуючись цим, за очікувані результати від отриманої Послуги, які можуть настати в результаті надання Послуг ФОП Ладигіна О.В..

8.3. У разі надання Учасником завідомо неправдивих даних, згідно з п. 9.2.3 Оферти, ФОП Ладигіна О.В. відмовляється від будь-якої відповідальності, претензії таких Учасників не розглядаються.

8.4.
У разі порушень в роботі мережі Інтернет, обладнання, програмного забезпечення Учасника, ФОП Ладигіна О.В. не несе відповідальності за неможливість надання Послуги.

8.5. ФОП Ладигіна О.В. не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані Учаснику, в тому числі, але не обмежуючись цим, в результаті дій або бездіяльності, надання недостовірних відомостей (інформації) іншими Учасниками.

8.6. Сумарна відповідальність ФОП Ладигіна О.В. за будь-яким позовом та/або претензіями (в тому числі, але не обмежуючись цим, за невиконання умов Офрети) не може перевищувати суму платежу, сплаченого Учасником за Послугу ФОП Ладигіна О.В..

8.7.Замовник несе відповідальність за кожен випадок порушення зобов'язань, вказаних в розділі 6цьогоДоговору, у вигляді штрафу у розмірі 11 155,00 (одинадцять тисяч сто п'ятдесят п'ять гривень 00 копійок), що складає 400 доларів США по середньозваженому курсу НБУ на день початку надання послуг. В разі зміни курсу гривни по відношенню до курсу долара США на момент виплати штрафу, сума штрафу може бути змінена. Замовник також зобов'язався відшкодувати Виконавцеві всі збитки, нанесені таким порушенням.

8.8. ФОП Ладигіна О.В. не є навчальним закладом і не займається будь-якою освітньою (педагогічною) та/або медичною діяльністю.

8.9. ФОП Ладигіна О.В. не несе відповідальності за отримання результату, який відповідає очікуванням Учасника, оскільки успішність використання Учасником отриманої інформації залежить від багатьох особистісних чинників: цілеспрямованості, працьовитості, завзятості, рівня інтелектуального розвитку, творчих здібностей Учасника, інших його індивідуальних якостей і персональних характеристик.

8.10. ФОП Ладигіна О.В. не несе відповідальності за невідповідність змісту Послуги очікуванням Учасника. Зміст Послуги виражає особисту думку і досвід лекторів, інструкторів, які можуть не збігатися з думкою ФОП Ладигіна О.В. або Учасника.

8.11. За жодних умов і обставин ФОП Ладигіна О.В. не несе відповідальності перед третіми особами за використання посилань та інформації, отриманої Учасником під час Послуги та переданої ним, а також за рішення, прийняті Учасниками та/або будь-якими третіми особами на підставі інформації, отриманої Учасниками при наданні Послуги ФОП Ладигіна О.В..

8.12. У жодному випадку ФОП Ладигіна О.В. не несе відповідальності перед Учасником та/або перед будь-якою третьою особою за будь-які прямі та/або непрямі збитки, завдані в результаті будь-якого використання інформації з сайту ФОП Ладигіна О.В. або з будь-якого іншого сайту, на який є гіперпосилання з сайту ФОП Ладигіна О.В., а також будь-які прямі та/або непрямі збитки, що виникли у зв'язку з доступом, використанням або неможливістю використання інформації, отриманої від ФОП Ладигіна О.В./Сайту ФОП Ладигіна О.В. при наданні будь-якої Послуги, виникнення залежності, зниження продуктивності, звільнення або переривання трудової діяльності, відрахування з навчальних закладів, в тому числі за упущену вигоду, припинення господарської діяльності, втрату програм або даних у інформаційних системах Учасників та інші збитки, що виникають при наданні будь-якої Послуги.

8.1
3. ФОП Ладигіна О.В. не несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за даною Офертою, якщо таке невиконання або неналежне виконання зумовлене:

- дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин);
- діями/бездіяльністю, що є прямим або опосередкованим результатом дії/бездіяльності будь-яких третіх сторін;
- з будь-яких причин як технічного, так і економічного характеру, що перешкоджають нормальному виконанню/завершенню цієї Оферти.
У разі настання для ФОП Ладигіна О.В. форс-мажорних обставин, вона не пізніше 14 (чотирнадцяти ) календарних днів з дати їх настання публікує про це оголошення на Сайті.

8.14. Всі спори, що випливають з цієї Оферті або пов'язані з нею, вирішуються шляхом переговорів між ФОП Ладигіна О.В. та Учасником.

8.1
5. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується судом відповідно до чинного процесуального законодавства України.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФЛП ЛАДЫГИНА Е.В. И УЧАСТНИКА. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. ФЛП Ладыгина Е.В. не предоставляет Участнику гарантий относительно предоставляемых услуг, включая (но, не ограничиваясь): бесперебойность, своевременность, безопасность, безошибочность, точное соответствие с решением конкретных задач и условий Участника.

8.2. Участник самостоятельно несет полную ответственность за последствия любого рода, в том числе, но не исключительно, за ожидаемые результаты от полученной Услуги, которые могут наступить в результате предоставления услуг ФЛП Ладыгина Е.В..

8.3. В случае предоставления Участником заведомо ложных данных, согласно п. 9.2.3 Оферты, ФЛП Ладыгина Е.В. отказывается от любой ответственности, претензии таких Участников не рассматриваются.

8.4. В случае нарушений в работе сети Интернет, оборудования, программного обеспечения Участника, ФЛП Ладыгина Е.В. не несет ответственности за невозможность предоставления Услуги.

8.5. ФЛП Ладыгина Е.В. не несет ответственности за любые убытки, причиненные Участнику, в том числе, но не исключительно, в результате действий или бездействия, предоставление недостоверных сведений (информации) другими Участниками.

8.6. Суммарная ответственность ФЛП Ладыгина Е.В. по любым искам и / или претензиями (в том числе, но не исключительно, за невыполнение условий Оферты) не может превышать сумму платежа, уплаченного Участником за Услугу ФЛП Ладыгина Е.В..

8.7.Заказчик несет ответственность за каждый случай нарушения обязательств, указанных в разделе 6 данного Договора, в виде штрафа в размере 11 155,00 (одиннадцать тысяч сто пятьдесят пять гривен 00 копеек), что составляет 400 долларов США по средневзвешенному курсу НБУ на день начала предоставления услуг. В случае изменения курса гривны по отношению к курсу доллара США на момент выплаты штрафа, сумма штрафа может быть изменена. Заказчик также обязуется возместить Исполнителю все убытки, нанесенные таким нарушением.

8.8. ФЛП Ладыгина Е.В. не является учебным заведением и не занимается какой-либо образовательной (педагогической) и/или медицинской деятельностью.

8.9. ФЛП Ладыгина Е.В. не несет ответственности за получение результата, не соответствующего ожиданиям Участника, поскольку успешность использования Участником полученной информации зависит от многих личностных факторов: целеустремленности, трудолюбия, упорства, уровня интеллектуального развития, творческих способностей Участника, других его индивидуальных качеств и персональных характеристик.

8.10. ФЛП Ладыгина Е.В. не несет ответственности за несоответствие содержания Услуги ожиданиям Участника. Содержание Услуги представляет личное мнение и опыт лекторов, инструкторов, которые могут не совпадать с мнением ФЛП Ладыгина Е.В. или Участника.

8.11. Ни при каких условиях и обстоятельствах ФЛП Ладыгина Е.В. не несет ответственности перед третьими лицами за использование ссылок и информации, полученной Участником во время Услуги и переданной им, а также за принятые решения и/или Участниками и / или любыми третьими лицами на основании информации, полученной Участниками при предоставлении Услуги ФЛП Ладыгина Е.В..

8.12. Ни при каких обстоятельствах ФЛП Ладыгина Е.В. не несет ответственности перед Участником и / или перед каким-либо третьим лицом за любые прямые и / или косвенные убытки, причиненные в результате какого-либо использования информации с сайта или на любом другом сайте, на который есть гиперссылки с сайта, возникшие в связи с доступом, использованием или невозможностью использования Сайта информации, полученной от ФЛП Ладыгина Е.В. при предоставлении какой-либо Услуги, возникновение зависимости, снижения производительности, увольнения или прерывания трудовой деятельности, отчисления из учебных заведений, любой упущенную выгоду, прекращение хозяйственной деятельности, потерю программ или данных в информационных системах Участников и другое, возникших при предоставлении любой Услуги.

8.13. ФЛП Ладыгина Е.В. не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по данной Оферте, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение обусловлены:

-действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств);
-действиями/бездействием, которые являются прямым или косвенным результатом действий/бездействий любых третьих лиц;
-любых причин как технического, так и экономического характера, которые препятствуют нормальному выполнению/завершению данной Оферты

В случае наступления для ФЛП Ладыгина Е.В. форс-мажорных обстоятельств, она не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с даты их наступления сообщает на Сайте.

8.14. Все споры, возникающие по данной Оферте или связанные с ней, решаются путем переговоров между ФЛП Ладыгина Е.В. и Участником.

8.15. Если соответствующий спор невозможно решить путем переговоров, он решается судом в соответствии с действующим процессуальным законодательством Украины.
9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Конфіденційною визнається вся ділова інформація (у тому числі листування) між ФОП Ладигіна О.В. та Учасником, у тому числі, але не обмежуючись цим, інформація про ФОП Ладигіна О.В., Учасників, третіх осіб, технології, техніки і методики, що застосовуються під час надання Послуг.

9.2.
На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» Учасникам повідомляється:

9.2.1. Власником і розпорядником персональних даних Учасників є ФОП Ладигіна О.В..

9.2.2. Персональні дані Учасників зберігаються і обробляються з метою надання послуг, проведення маркетингових досліджень, рекламних компаній, виконання податкових зобов'язань Сторін Оферти і зобов'язань у сфері бухгалтерського обліку.

9.2.3. З метою обробки персональних даних, що вказана в п. 9.2.2 цієї Оферти, можуть оброблятися ім'я, прізвище, по батькові, паспортні дані, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, реєстраційний номер облікової картки платника податків, рід занять, професія, анкетні дані, адреса реєстрації.

9.2.4. З персональними даними будуть відбуватися такі дії: збір, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних

9.2.5. Персональні дані Учасників без отримання від нього окремої згоди та/або повідомлення можуть бути передані третім особам для реалізації мети, зазначеної в п. 9.2.2 цієї Оферти. Крім того, передача третім особам персональних даних Учасників без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і тільки (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

9.2.6. Персональні дані Учасників будуть оброблятися з моменту їх отримання і протягом всієї діяльності ФОП Ладигіна О.В., після чого вони будуть знищені ФОП Ладигіна О.В. у зв'язку із закінченням терміну зберігання персональних даних. Персональні дані Учасників зберігатимуться протягом терміну, передбаченого законодавством України для виконання мети, зазначеної в п. 9.2.2 цієї Оферти, після чого вони будуть знищені у зв'язку із закінченням терміну зберігання персональних даних.

9.2.7. Учасники можуть відкликати згоду на обробку своїх персональних даних, письмово направивши ФОП Ладигіна О.В. запит, але при цьому втрачають право на отримання Послуги.

9.2.8.
Учасники мають усі права, передбачені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».

9.2.9.
Отримуючи Послуги, кожен Учасник дає згоду ФОП Ладигіна О.В. на обробку, зберігання і використання його персональних даних в обсязі і на умовах, зазначених в п. 9.2.3 цієї Оферти.

9.3. Учасники мають право на отримання Послуги тільки в разі, якщо ними були дотримані всі вимоги цієї Оферти

9.4.
Інформування Учасників здійснюється в порядку, передбаченому п. 4.2.3 цієї Оферти.

9.5.
У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цієї Оферти та/або питань, не врегульованих нею, Учасник надає ФОП Ладигіна О.В. у право приймати остаточне рішення відповідно до вимог чинного законодавства України.

9.6. Учасник отримує Послуги відповідно до умов цієї Оферти тільки після виконання всіх обов'язкових умов допуску Учасника до отримання Послуги.

9.7. Проїзд до місця отримання Послуги та в зворотному напрямку, проживання, харчування та витрати, пов'язані з отриманням Послуги та будь-які інші витрати Учасника оплачуються самим Учасником, за винятком випадків, прямо передбачених комерційною пропозицією ФОП Ладигіна О.В., опублікованою на Сайті ФОП Ладигіна О.В..

9.8.
Оферта схвалена ФОП Ладигіна О.В. і діє протягом часу надання Послуг.
9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Конфиденциальной признается вся деловая информация (в т.ч. переписка) между ФЛП Ладыгина Е.В. и Участником, в том числе, но не исключительно, информация о ФЛП Ладыгина Е.В.е, Участниках, третьих лицах, технологиях.

9.2. Во исполнение условий Закона Украины «О защите персональных данных» Участникам сообщается:

9.2.1. Владельцем и распорядителем персональных данных Участников является ФЛП Ладыгина Е.В..

9.2.2. Персональные данные Участников сохраняются и обрабатываются с целью предоставления услуг, проведения маркетинговых исследований, рекламных компаний, выполнения налоговых обязательств Сторон Оферты и обязательств в сфере бухгалтерского учета.

9.2.3. С целью обработки персональных данных, которая указана в п. 9.2.2. настоящей Оферты, могут обрабатываться имя, фамилия, отчество, паспортные данные, контактный номер телефона, адрес электронной почты, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, род занятий, профессия, анкетные данные, адрес регистрации.

9.2.4. С персональными данными будут совершаться следующие действия: сбор, накопление, хранение, адаптирование, изменение, возобновление, использование и распространение (распространение, реализация, передача), обезличивание, уничтожение персональных данных

9.2.5. Персональные данные Участников без получения от них отдельного согласия и / или их уведомления могут быть переданы третьим лицам для осуществления цели, указанной в п. 9.2.2. настоящей Оферты. Кроме того, передача третьим лицам персональных данных Участников без согласия субъекта персональных данных или уполномоченного им лица допускается в случаях, определенных Законом Украины «О защите персональных данных», и только (если это необходимо) в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека.

9.2.6. Персональные данные Участников будут обрабатываться с момента их получения и в течение всей деятельности ФЛП Ладыгина Е.В., после чего они будут уничтожены ФЛП Ладыгина Е.В. в связи с истечением срока хранения персональных данных. Персональные данные Участников будут храниться в течение срока, предусмотренного законодательством Украины для выполнения цели, указанной в п. 9.2.2. настоящей Оферты, после чего они будут уничтожены в связи с истечением срока хранения персональных данных.

9.2.7. Участники могут отозвать согласие на обработку своих персональных данных, письменно направив ФЛП Ладыгина Е.В. запрос, но при этом теряют право на получение Услуги.

9.2.8. Участники обладают всеми правами, предусмотренными статьей 8 Закона Украины «О защите персональных данных».

9.2.9. Получая Услуги, каждый Участник дает согласие ФЛП Ладыгина Е.В. на обработку, хранение его и использование персональных данных в объеме и на условиях, указанных в п.9.2.3 настоящей Оферты.

9.3. Участники имеют право на получение Услуги только в случае, если ими были соблюдены все требования настоящей Оферты

9.4. Информирование Участников осуществляется в порядке, предусмотренном п. 4.2.3. настоящей Оферты.

9.5. В случае возникновения ситуации, которая допускает неоднозначное толкование настоящей Оферты и / или вопросов, не урегулированных ею, Участник предоставляет ФЛП Ладыгина Е.В.у право принимать окончательное решение, в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.

9.6. Участник получает Услуги в соответствии с условиями настоящей Оферты только после выполнения всех обязательных условий допуска Участника к получению Услуги.

9.7. Проезд к месту получения Услуги и в обратном направлении, проживание, питание и расходы, связанные с получением Услуги и любые другие расходы Участника оплачиваются самим Участником, за исключением случаев прямо предусмотренных коммерческим предложением ФЛП Ладыгина Е.В., опубликованным на Сайте ФЛП Ладыгина Е.В..

9.8. Оферта утверждена ФЛП Ладыгина Е.В. и действует в течение времени предоставления Услуг.
10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

10.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов'язань, за винятком зобов'язань щодо оплати, якщо доведуть, що таке невиконання було викликано форс-мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, які дійсно перебувають поза контролем такої сторони, які настали після укладення цього Договору, носять непередбачуваний і невідворотний характер.

До форс-мажорних обставин належать, зокрема, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, обмерзання, війни (як оголошені, так і неоголошені), заколоти, затримки, викликані аваріями або несприятливими погодними умовами, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами (включаючи розподіл, пріоритети, офіційні вимоги), якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору.

10.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань за цим Договором через настання форс-мажорних обставин, має негайно поінформувати іншу Сторону в письмовому вигляді про виникнення вищевказаних обставин, а також протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс мажорних обставин. Таким підтвердженням буде довідка, сертифікат або інший відповідний документ, виданий уповноваженим державним органом, розташованим за місцем виникнення форс-мажорних обставин.

10.3. Час, необхідний Сторонам для виконання своїх зобов'язань за цим Договором, буде продовжений на будь-який термін, протягом якого було відкладено виконання через перераховані обставини.

10.4. Якщо через дії обставин непереборної сили невиконання зобов'язань за цим Договором триває більше трьох місяців, кожна зі Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншій стороні.
10. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

10.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение любого из своих обязательств, за исключением обязательств по оплате, если докажут, что такое неисполнение было вызвано форс-мажорными обстоятельствами, то есть событиями или обстоятельствами, которые действительно находятся вне контроля такой стороны, наступившие после заключения настоящего Договора, носящие непредсказуемый и неотвратимый характер.

К форсмажорным обстоятельствам относятся, в частности, природные катаклизмы, забастовки, пожары, наводнения, взрывы, обледенения, войны (как объявленные, так и необъявленные), мятежи, задержки, вызванные авариями или неблагоприятными погодными условиями, катастрофы, ограничения, накладываемые государственными органами (включая распределения, приори- теты, официальные требования), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

10.2. Сторона, для которой стало невозможным выполнение обязательств по настоящему Договору из-за наступления форс-мажорных обстоятельств, должна немедленно информировать другую Сторону в письменном виде о возникновении вышеуказанных обстоятельств, а также в течение 14 (четырнадцати) календарных дней предоставить другой Стороне подтверждение форс-мажорных обстоятельств. Таким подт- верждением будет справка, сертификат или другой соответст- вующий документ, выданный уполномоченным государствен- ным органом, расположенным по месту возникновения форс-мажорных обстоятельств.

10.3. Время, которое требуется Сторонам для выполнения своих обязательств по настоящему Договору, будет продлено на любой срок, в течение которогобыло отложено исполнение из-за перечисленных обстоятельств.

10.4. Если из-за действия обстоятельств непреодолимой силы неисполнение обязательств по настоящему Договору продолжается более трех месяцев, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом другую сторону.
11. РЕКВІЗИТИ

ФОП Ладигіна О. В.

Адреса: 03037, м. Київ, пр-т Валерія Лобановського, буд. 4-В, кв. 94

Код ЄДРПОУ 2937606387

IBANUA633510050000026009878836774

у ПАТ «УкрСиббанк»

МФО 35100

Офіційний сайт: smirnovy.com

e-mail: school@smirnovy.com
11. РЕКВИЗИТЫ

ФЛП Ладигина Е.В.

Адрес: 03037, м. Киев, пр-т Валерия Лобановского, 4-В, кв. 94

Код ЄДРПОУ 2937606387

IBANUA633510050000026009878836774

в ПАТ «УкрСиббанк»

МФО 351005

Официальный сайт: smirnovy.com

e-mail: school@smirnovy.com
связаться с нами из любой точки мира
info@smirnovy.com
+38 067 250 82 08
+38 099 250 82 08
+38 073 250 82 08


+ 7 499 113 50 21


+7 727 312 26 68

+319 701 028 08 34
0 800 333 808
бесплатный для Украины